MÜZAYEDE KOŞULLARI

1. KDV alıcıya ait olup, satış fiyatı üzerine ilave edilir. Kurumumuz alıcıdan, satış fiyatı üzerinden 7% komisyon alır. 


2. Alıcı, müzayedenin bitiminde satış bedelinin tamamını, 7% komisyonu, KDV’sini ödeyerek, satın almış olduğu eserleri teslim alabilir. Müzayedenin devam ettiği süre içerisinde eser teslimi yapılmaz.

3. Alıcı, müzayedede satın almış olduğu eserin bedelini, 7% komisyonunu, ve KDV’sini en geç 7 (Yedi) gün içerisinde ödemek zorundadır. Söz konusu olan bedel tamamen tahsil olmadan eserler alıcıya teslim edilmez. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde kurumumuz hukuki yollara başvurarak aylık 10% ticari temerrüt faizi talep etme hakkına sahiptir.

4. Satış bedeli 30 (Otuz) gün içerisinde, tamamen tahsil edilemediği takdirde ve eğer kurumumuz gerekli görürse, iş bu satım akdi tüm sonuçlarıyla birlikte ve geçmişe yönelik olarak tarafımızca hükümsüz kılınabilir.

5. Eserlerimiz müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle, müzayedeye katılanların, eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan ve eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir.

6. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru bir şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

7. Kurumumuz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını reddetmek ve müzayedeyi sıra numarası izlemeden yürütmek hakkına sahiptir.

8. Bu müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması ya da hak sahibinin rızası hilafına elinden çıkmış olması durumlarında, hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep edene aittir.

9. Müzayede açık olarak yapılır. Artırmada bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. (Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.)

10. Müzayedede fiyat artırımı, bayrak kaldırmak suretiyle yapılır. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirlemeye ve bu belirlenen değerleri gerektiğinde değiştirmeye kurumumuz yetkilidir.

11. Belediye Mezat Talimatnamesi’nin 15. Maddesi uyarınca kurumumuz, müzayedeye, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermekle mükellef olmaksızın kabul etmemeye yetkilidir.

12. Müzayedeye katılarak 12.000 -TL. (onikibin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tesbiti yapılacaktır.

13.Kimlik tesbiti yaptırarak bayrak kartını imzalayan ve bu suretle müzayedeye katılmış olan her kişi, yukarıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

14. Talep edildiği takdirde, eserler için kondüsyon raporu verilir.